Numer ogłoszenia: 376730 - 2014; data zamieszczenia: 17.11.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 344032 - 2014 data 16.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Plac Św. Ducha 1, 31-023 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4244516, 4244523, fax. 012 4244506, 4244533.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: